Palaeoworld 远古世界

题 名:(潮水盆地中生代地层)Mesozoic Strata of Chaoshui Basin, Northwest China

关键词:生物地层,中生代,潮水盆地

作 者:(李祖望,方加吉,李秀荣,马淑达,陈金华)Li Zuwang, Fang Jiaji, Li Xiurong, Ma Shuda and Chen Jinhua

年卷期:2002年0卷14期

页 码:pp49-75

文 摘:

尊重知识产权  合理使用数字资源
地址: 南京市北京东路39号 邮编:210008