Palaeoworld 远古世界

题 名:ldentification of contaminating elements in ancient DNA research(古DNA研究中污染因子的鉴别)

关键词:

作 者:Wu Ping,Cheng Anjin,Li Qingwei, Liu Jinyuan, Yang Qun(吴 平,程安进,李庆伟,刘金远,杨 群)

年卷期:1999年0卷12期

页 码:pp25-33

文 摘:

尊重知识产权  合理使用数字资源
地址: 南京市北京东路39号 邮编:210008