Palaeoworld 远古世界

题 名:辽宁北票义县组辽西满州龟的头骨特征及系统分类位置(The skull of Manchurochelys liaqxiensis (Testudines:Sinemydidae) from the Yixian Formation of Beipiao,Liaoning and phylogenetic position of this taxon)

关键词:

作 者:李锦玲,刘 俊(Li Jinling,Liu Jun)

年卷期:1999年0卷11期

页 码:pp281-295,2图版

文 摘:

尊重知识产权  合理使用数字资源
地址: 南京市北京东路39号 邮编:210008