Palaeoworld 远古世界

题 名:辽西北票四合屯脊椎动物化石组合及其地质背景(The Sihetun fossil vertebrate assemblage and its geological setting of western Liaoning,China)

关键词:

作 者:汪筱林,王元青,金 帆,徐 星,王 原,张江永,张福成,唐治路,李 淳,顾 罡(Wang Xiaolin,Wang Yuanqing,Jin Fan,Xu Xing, Wang Yuan,Zhang Jiangyoung, Zhang Fucheng, Tang Zhilu,Li Chun,Gu Gang)

年卷期:1999年0卷11期

页 码:pp310-327

文 摘:

尊重知识产权  合理使用数字资源
地址: 南京市北京东路39号 邮编:210008